DIRECTORS
NAME   FROM   TO
Shri M. MANDAL 28.10.1991 31.08.1992
Shri R.D. CHETIWAL 01.09.1992 07.11.1994
Shri R. KALYAN RAMAN 02.12.1994 07.02.1996
Shri P.C. SHARMA 08.02.1996 01.10.1996
Shri R.D. CHETIWAL 22.11.1996 08.04.2002
Dr. SATBIR SILAS BEDI 08.04.2002 31.04.2005
Shri H.D. SHARMA 01.04.2005 01.11.2005
Dr. SATBIR SILAS BEDI 02.11.2005 30.04.2006
Shri TRILOK CHAND 02.06.2006 07.05.2007
Dr. A. MAHINDER RAJU 14.05.2007 29.05.2008
Shri V.N. SHARMA 02.06.2008 03.07.2009
Shri K.C. PANDEY 03.07.2009 15.11.2010
Shri R. SUBHASH 26.11.2010 31.10.2011
Shri S.R. JOSHI 31.10.2011 28.02.2012
Shri R.K. KUKREJA 29.02.2012 13.01.2015
Shri A.K. GUPTA 13.01.2015 30.04.2016
Shri VARGHESE, M.P. 01.05.2016 21.03.2017
Shri RAJESH BANSAL 21.03.2017 10.04.2019
Ms. MRIDULA GHAI 10.04.2019